PUBLict ~ Publiciteit & ICT | Algemene voorwaarden

PUBLICT - Algemene voorwaardenDeze voorwaarden gelden als overeenkomst tussen de klant en de uitvoerder van de diensten en/of werken (hierna “PUBLICT.BE” genoemd)

Als klant verbindt u zich tot de voorwaarden die hier opgesomd worden:

1. Contracten, overeenkomsten, aanvragen en bestellingen aangaande internetdiensten zoals registratie en het gebruik van domeinnamen en/of webhosting lopen over een periode van minimaal 1 jaar. Indien de klant zijn domeinnaam en/of hosting wenst op te zeggen, dient dit schriftelijk te gebeuren, hetzij per aangetekende brief, hetzij per e-mail, en dit minimaal 30 dagen vóór de vervaldatum. Bij een niet-tijdige opzegging wordt automatisch het gebruik van voorvernoemde diensten, voor een periode van 1 jaar aangerekend.

2. Facturen dienen, tenzij anders vermeld, binnen 30 dagen betaald te worden. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur, riskeert de klant een nalatigheidsintrest van 15 % op het totaalbedrag. Alle kosten verbonden aan de invordering zijn ten laste van de klant.

3a. De klant stelt zichzelf verantwoordelijk voor alle inhoud van de website(s) of publicatie(s) en/of betwistingen door derden aangaande de aangevraagde domeinnaam van de website(s), de inhoud van de website(s) of publicatie(s), het gebruik van intellectueel eigendom, het gebruik van auteursrechterlijk beschermde media en de gevolgen hiervan. PUBLICT.BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden wanneer er zich problemen voordoen die voortvloeien uit de inhoud van de website(s) of publicatie(s), noch wanneer de aangevraagde domeinnaam/domeinnamen derden op enig welke manier dan ook benadeelt/benadelen.
3b. PUBLICT.BE behoudt zich het recht om te allen tijde de website(s) offline te halen wanneer dit nodig blijkt of wanneer de hieraan verbonden factuur niet tijdig betaald wordt.
3c. Voor de optimalisatie van vindbaarheid van websites (SEO), kan PUBLICT.BE zich genoodzaakt zien zich in te stellen als (mede-) eigenaar van de website. Dit heeft enkel als doelstelling om de daarvoor benodigde bestanden op de webruimte te kunnen plaatsen en/of bestaande bestanden aan te passen. PUBLICT.BE kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verloren gaan van de originele bestanden. Gegevens, zoals gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en), die benodigd zijn om toegang te verkrijgen tot de webruimte, databanken en/of bestanden worden door PUBLICT.BE in geen geval doorgegeven aan derden. Als klant gaat u akkoord dat deze (mede-)eigenaarschap voor PUBLICT/BE geen verantwoording inhoudt voor de inhoud van de websites, noch voor de gebruikte domeinna(a)m(en), noch voor de eventuele gerechtelijke gevolgen bij betwistingen van welk soort dan ook.

4a. De klant is eveneens zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele extra kosten, zoals het overschrijden van datalimieten, en/of het overbelasten van servers. Eventuele hierdoor veroorzaakte kosten zijn afhankelijk van de webhost en worden steeds doorverrekend aan de klant. PUBLICT.BE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele downtime die kan voorvallen bij de server waar de betreffende website of applicatie op geparkeerd staat. PUBLICT.BE is evenmin verantwoordelijk voor het verlies van data en/of bestanden door hacking of enig welke andere vorm van aanval of sabotage.
4b. De door PUBLICT.BE aangeleverde website(s) kan/kunnen enkel door de klant doorverkocht worden wanneer dit vooraf wordt vastgelegd.
4c. Indien er zich afwijkingen voordoen tussen het voorontwerp en het eindresultaat van drukwerken, kan PUBLICT.BE hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. De klant is steeds vrij om te kiezen welke derde partij deze drukwerken afdrukt. De kostprijzen van deze drukwerken zijn afhankelijk van deze derde partij.
4d. Om het converteren van analoge bestanden naar digitale formaten zo goed mogelijk te laten gebeuren, kan het noodzakelijk zijn dat de originele drager(s) bewerkt of aangepast moet(en) worden. Dit wordt, in de mate van het mogelijke, steeds beperkt tot een minimum. PUBLICT.BE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verloren bandgedeelte(n) of andere vormen van beschadiging van de originele beeld- , data- en/of geluidsdragers.

5. Alle klachten betreffende de geleverde diensten en facturen moeten schriftelijk binnen de 8 dagen na factuurdatum gemeld worden. Zo niet zijn klachten niet meer ontvankelijk en worden de werken als aanvaard en de factuur als bindend aanzien.

6. PUBLICT.BE behoudt zich het recht om de hier vermelde voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, of actualiseren, zonder enige voorafgaande berichtgeving.

7. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Behoudens dwingende wettelijke regeling, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

^ | U bekijkt www.publict.be v4.0 | Publict 2010 - 2017 |  BTW BE 821.794.886  |  Algemene voorwaarden
PUBLICT - HOME
PUBLICT
Dorpsstraat 55
3950 Bocholt
0495 / 54 50 47